"บลจ. ภัทร มั่นใจทุกกองทุนสามารถดำเนินการตามปกติเสริมกำลังด้วยมาตรการสนับสนุน จากธปท.และการดูแลอย่างเต็มศักยภาพจากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร"
23/03/63


"บลจ. ภัทร มั่นใจทุกกองทุนสามารถดำเนินการตามปกติเสริมกำลังด้วยมาตรการสนับสนุน
จากธปท.และการดูแลอย่างเต็มศักยภาพจากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร"


เรียน     ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนตราสารหนี้

 

             ตามที่ตลาดตราสารหนี้มีความผันผวนผิดปกติตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ.ภัทร) ใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บลจ.ภัทร ได้ติดตามความเป็นไปในตลาดตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศตลอดเวลา และได้เตรียมรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าโดยได้ปรับการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ทุกกองทุนให้มีการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่อง เช่น เงินฝาก และพันธบัตรรัฐบาลไทย สูงมากขึ้นกว่าปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในฐานะที่บลจ.ภัทร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร บลจ.ภัทรยังได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งพร้อมให้สภาพคล่องกับกองทุนตราสารหนี้ภายใต้การจัดการของ บลจ.ภัทร ทันที ในกรณีเกิดสถานการณ์ที่มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนจำนวนมากจนอาจทำให้กองทุนต้องขายตราสารด้วยราคาที่ไม่สมเหตุสมผล โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา บลจ.ภัทร ก็ได้นำเงินเสริมสภาพคล่องดังกล่าวมาสนับสนุนให้กับกองทุน PHATRA PLUS ตั้งแต่ตลาดตราสารหนี้เริ่มมีความผิดปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสำคัญ

ยิ่งกว่านั้น ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังได้แถลงถึงนโยบายสนับสนุนสภาพคล่องให้กับกองทุนเปิดตราสารหนี้ที่เปิดซื้อขายทุกวันทำการและมีการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี โดยดำเนินการผ่านธนาคารพาณิชย์ พร้อมนำเม็ดเงินเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ในช่วงที่ตลาดตราสารหนี้มีความผิดปกติ ซึ่งย่อมเป็นมาตรการที่ช่วยเน้นย้ำให้เกิดความมั่นใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ในภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรม และช่วยลดความผันผวนที่ผิดปกติในตลาดตราสารหนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญ   

            ด้วยเหตุนี้ เมื่อผนวกมาตรการภายในของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เข้ากับมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว บลจ.ภัทร จึงขอเรียนย้ำให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมั่นใจได้ว่า บลจ. ภัทร และกลุ่มธุรกิจฯ จะสนับสนุนให้กองทุนเปิดตราสารหนี้ทุกกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.ภัทร ดำเนินการไปได้อย่างเป็นปกติ แม้ในสภาวะตลาดตราสารหนี้ที่ยังคงผันผวนผิดปกติเช่นในปัจจุบัน โดยบลจ.ภัทร ประเมินว่าความผันผวนในขณะนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ในขณะที่ความชัดเจนเชิงนโยบายจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะเข้ามาสนับสนุนย่อมทำให้ตลาดตราสารหนี้และกองทุนตราสารหนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติในที่สุด

           ในโอกาสนี้ บลจ.ภัทร ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดย บลจ.ภัทร จะมุ่งมั่นบริหารจัดการกองทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป

            ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บลจ.ภัทร โทร. 02-305-9800

                                                                                                                                                 

ขอแสดงความนับถือ

                                           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

คำเตือน:     การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง
ก่อนตัดสินใจลงทุน