แจ้งเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินปันผลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน SPF และ URBNPF ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562
20/08/62


แจ้งเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินปันผลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562

         ฉบับภาษาไทย  >> คลิกที่นี่ << Notification about Corporate Income Tax (CIT) and Dividend Tax with respect to Investment in SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND (LEASEHOLD) (SPF) and URBANA PROPERTY FUND (LEASEHOLD) (URBNPF) in accordance  with the Act Amending the Revenue Code (No.52) B.E. 2562

         English Version  >> Click here <<