ประกาศ การเตรียมการป้องกันและรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัส COVID– 19
03/04/63

ประกาศ

การเตรียมการป้องกันและรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัส COVID– 19

           

เรียน       ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

 

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19  มาตรการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ.ภัทร) ใช้เพื่อบรรเทาความเสี่ยงในการติดเชื้อ คือ การจัดการให้พนักงานบางส่วนสามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ โดยภาพรวม บลจ.ภัทร สามารถดำเนินงานได้ตามปกติและเป็นไปตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Planning : BCP) การดำเนินการดังกล่าวจะมีต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ตามปกติ โดยติดต่อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ท่านมีบัญชี และเพื่อลดความเสี่ยงของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในการเดินทางและหลีกเลี่ยงแหล่งชุมชน ท่านสามารถทำรายการผ่านระบบ online ของตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ท่านมีบัญชี รวมถึงใช้บริการผ่าน Phatra Click หากท่านได้สมัครใช้บริการไว้แล้ว

หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง
ก่อนตัดสินใจลงทุน”