ประกาศ การปรับลดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปของกองทุนรวม ภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 7 กองทุน
08/05/60

ประกาศ

 

การปรับลดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปของกองทุนรวม

ภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 7 กองทุน

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท) ขอเรียนแจ้งการปรับลดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 7 กองทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กองทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป

(ปัจจุบัน)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป

(ใหม่)

PHATRA ACT EQ

5,000 บาท

1,000 บาท

PHATRA SMART MV

5,000 บาท

1,000 บาท

PHATRA SM CAP

5,000 บาท

1,000 บาท

PHATRA SmartMV LTF

5,000 บาท

1,000 บาท

PHATRA PROP-D

5,000 บาท

1,000 บาท

PHATRA PROPRMF

5,000 บาท

1,000 บาท

KK GOLD 7%#1

5,000 บาท

1,000 บาท

 

ทั้งนี้การปรับลดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปของกองทุนรวมดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และ      ควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน