ประกาศ การจดทะเบียนเพิ่มทุนโครงการจัดการของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) และกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)
28/09/61

ประกาศ

 

การจดทะเบียนเพิ่มทุนโครงการจัดการของ

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)

และกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)

 

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า เมื่อวันที่
27 กันยายน 2561  สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการจำนวน 2 กองทุน เพื่อรองรับการเติบโตของกองทุนในอนาคต รายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน

จำนวนเงินจดทะเบียน
เพิ่มเงินทุนโครงการ (ล้านบาท)

จำนวนเงินทุนของโครงการรวม (ล้านบาท)

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น

(PHATRA SG-AA)

5,000

15,000

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้

(PHATRA ACT EQ)

1,000

2,000

 

 

ทั้งนี้หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือกรุณาติดต่อทีมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถ
ดูรายละเอียดได้ที่
www.phatraasset.com

 

ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 28 กันยายน 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน