ประกาศการเลิกกองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PHATRA ABSOLUTE)
06/09/60

ประกาศ

การเลิกกองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PHATRA ABSOLUTE)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PHATRA ABSOLUTE) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า เนื่องจากกองทุน PHATRA ABSOLUTE ซึ่งเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถทำรายการซื้อขายได้ทุกวันอังคารที่ 1 และอังคารที่ 3 ของเดือน ได้มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกัน  คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงเป็นเหตุให้เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน  ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 87/2558 เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ข้อ 102 (2) (ข) หรือที่ระบุไว้ในข้อ 22.1 ข้อย่อย 1(3)(ข) ของโครงการจัดการของกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 87/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคลกำหนด โดยจะดำเนินการคืนเงินให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 ตามช่องทางที่ท่านได้ระบุไว้แล้วในคำขอเปิดบัญชีกองทุน  

            หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800                    

                   


ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”