ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)
23/04/61

 ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) 

 

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)  ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทำการถัดไป และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทำการถัดไป รวมถึงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

            ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ในระหว่างนี้หากผู้ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนได้ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนดังกล่าว โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่อย่างใด

            หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800        

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

 

เอกสารแนบ: ตารางการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุน PHATRA SG-AA >> คลิกที่นี่