17/07/61
ประกาศผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนครั้งที่ 26 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
03/07/61
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ (PHATRA PROP-D)
28/05/61
ประกาศ การเปิดรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (PHATRA GNP-H) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)
23/05/61
ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ของโครงการจัดการของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP)
23/05/61
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ (PHATRA PROP)
15/05/61
ประกาศ กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) ครั้งที่ 44
FirstPrev 1234567303132 NextLastAll