13/11/60
แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุนและรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน22 (PHATRA FI6M22)
02/11/60
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC)
01/11/60
แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุนและรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน21 (PHATRA FI6M21)
19/10/60
ประกาศ การยกเลิกการจัดตั้งและคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน23 (PHATRA FI6M23)
03/10/60
ประกาศวันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ (PHATRA PROP-D)
26/09/60
ประกาศผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนครั้งที่ 25 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
FirstPrev 1234567272829 NextLastAll