03/01/61
ประกาศ ปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดจำนวน 4 กองทุน
03/01/61
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ (PHATRA PROP-D)
22/12/60
ประกาศ แจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการเดือนมกราคม 2561
22/12/60
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ (PHATRA DIVIDEND)
30/11/60
ประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ (PHATRA PROP-D)
30/11/60
ประกาศ แจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการเดือนธันวาคม 2560
FirstPrev 1234567272829 NextLastAll