25/09/61
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ (กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D)
21/09/61
Promotion PHATRA LTF/RMF 2561
19/09/61
ประกาศผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนครั้งที่ 27 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
18/09/61
ประกาศวันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)
30/08/61
ประกาศแจ้งการเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)
24/08/61
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ (PHATRA PROP)
FirstPrev 1234567323334 NextLastAll