18/09/60
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)
14/09/60
แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุนและรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน20 (PHATRA FI6M20)
13/09/60
Promotion LTF และ RMF สำหรับลูกค้า 2560
07/09/60
ประกาศการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)
07/09/60
ประกาศการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าของกองทุนจำนวน 5 กองทุน
06/09/60
ประกาศการเลิกกองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PHATRA ABSOLUTE)
FirstPrev 1234567252627 NextLastAll