17/01/63
แจ้งผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 30
09/01/63
ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
02/01/63
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ (PHATRA PROP-D)
25/12/62
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 16 กองทุน
25/12/62
ประกาศ การเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light (PHATRA SG-AA Light) และกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA SG-AA RMF)
23/12/62
ประกาศ การเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และสับเปลี่ยนเข้า (Switching In) ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (PHATRA G-UBOND-H)
FirstPrev 1234567404142 NextLastAll