07/03/61
การปรับลดระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 8 กองทุน
05/03/61
ประกาศ แจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการเดือนมีนาคม 2561
27/02/61
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ (PHATRA SMART MV) และ กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว (PHATRA SmartMV LTF)
22/02/61
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption)
12/02/61
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 11 กองทุน
09/02/61
ประกาศ แจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2561
FirstPrev 1234567282930 NextLastAll