06/08/63
ประกาศ แจ้งการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป ของกองทุนเปิดภัทร SET50 ESG
30/07/63
ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
07/07/63
ประกาศหาผู้เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
30/06/63
ประกาศ การเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) และการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป (หลัง IPO) ของกองทุน PHATRA SG-AA Ultra Light
29/06/63
ประกาศ การเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และสับเปลี่ยนเข้า (Switching In) ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PHATRA GINFRAEQ)
29/06/63
ประกาศ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP) และกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ สำหรับหน่วยลงทุน ชนิดทั่วไป (PHATRA GNP-H)
FirstPrev 1234567484950 NextLastAll