15/05/62
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
15/05/62
แจ้งกำหนดการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนครั้งที่ 28 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
13/05/62
ประกาศ การลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน
10/05/62
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย ประจำปี 2562
08/05/62
ประกาศการเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light (PHATRA SG-AA Light) และกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)
02/05/62
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 และการกำหนดนัดประชุมใหม่ ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา(URBNPF)
FirstPrev 1234567363738 NextLastAll