09/01/62
ประกาศปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมด จำนวน 4 กองทุน
04/01/62
ประกาศการปรับลดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส (PHATRA PLUS)
04/01/62
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ (PHATRA PROP-D)
21/12/61
ประกาศ การเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าของ กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ (PHATRA G-UBOND-H)
19/12/61
การเปิดรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน PHATRA SG-AA RMF PHATRA GNP RMF-H และPHATRA GNP RMF-UH
22/11/61
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ (PHATRA PROP)
FirstPrev 1234567333435 NextLastAll