24/05/60
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ (PHATRA PROP)
12/05/60
ประกาศ แจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการกองทุนเปิดภัทร อิควิตี้ อินเด็กซ์ ลิงค์คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6 เดือน5 (PHATRA EQ LINK6M5)
12/05/60
ประกาศ แจ้งครบกำหนดอายุโครงการเดือน พฤษภาคม 2560
08/05/60
ประกาศ การปรับลดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปของกองทุนรวม ภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 7 กองทุน
05/05/60
ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนรวม 21 กองทุน
03/05/60
ประกาศการจดทะเบียนเพิ่มทุนโครงการจัดการของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)
FirstPrev 1234567222324 NextLastAll