13/06/60
ประกาศ การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าของกองทุนจำนวน 7 กองทุน
12/06/60
ประกาศ แจ้งครบกำหนดอายุโครงการ เดือนมิถุนายน 2560
24/05/60
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ (PHATRA PROP)
12/05/60
ประกาศ แจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการกองทุนเปิดภัทร อิควิตี้ อินเด็กซ์ ลิงค์คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6 เดือน5 (PHATRA EQ LINK6M5)
12/05/60
ประกาศ แจ้งครบกำหนดอายุโครงการเดือน พฤษภาคม 2560
08/05/60
ประกาศ การปรับลดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปของกองทุนรวม ภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 7 กองทุน
FirstPrev 1234567222324 NextLastAll