31/03/63
ประกาศ การสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP FUND) และกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม (PHATRA ACT FIXED FUND)
31/03/63
ประกาศ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการไม่ให้บริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอสำหรับกองทุนเปิดภัทร SET50 ESG หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ (PHATRA SET50 ESG-SSFX)
25/03/63
ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 3 กองทุน
23/03/63
"บลจ. ภัทร มั่นใจทุกกองทุนสามารถดำเนินการตามปกติเสริมกำลังด้วยมาตรการสนับสนุน จากธปท.และการดูแลอย่างเต็มศักยภาพจากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร"
18/03/63
ประกาศ ประกาศยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light
18/03/63
ประกาศ การปรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป (PHATRA PLUS)
FirstPrev 1234567434445 NextLastAll