17/07/62
ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บาน่า (URBNPF) และการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล (ฉบับแก้ไข)
15/07/62
ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บาน่า (URBNPF) และการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล
04/07/62
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ (PHATRA PROP-D)
03/07/62
แจ้งผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 28
28/06/62
ประกาศ การเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) และการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป (หลัง IPO) ของกองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ (PHATRA PGE)
17/06/62
บลจ.ภัทร เปิดตัวกองทุนหุ้นต่างประเทศ เน้นลงทุนตามดัชนี MSCI ACWI เสนอขาย 18-26 มิถุนายน 2562 นี้
FirstPrev 1234567383940 NextLastAll