22/08/62
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ (PHATRA PROP)
20/08/62
แจ้งเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินปันผลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน SPF และ URBNPF ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562
16/08/62
การขาย LTF/RMF แบบผิดเงือนไข เมือกฎหมายภาษีอากรมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
15/08/62
Promotion PHATRA LTF/RMF 2562
15/08/62
แจ้งผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 29
01/08/62
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับภาษีที่เรียกเก็บจากเงินปันผลจากกองทุนรวม
FirstPrev 1234567394041 NextLastAll