23/03/60
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ (PHATRA DIVIDEND) และ กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ (PHATRA SMART MV)
20/03/60
การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าของกองทุนจำนวน 6 กองทุน
09/03/60
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ (PHATRA PROP)
17/02/60
ประกาศ แจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการกองทุนเปิดภัทร อิควิตี้ อินเด็กซ์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6 เดือน4 (PHATRA EQ LINK6M4)
17/02/60
ประกาศ แจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการ เดือนมีนาคม 2560
30/01/60
ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนเปิดภายใต้การจัดการจำนวน 8 กองทุน
FirstPrev 1234567212223 NextLastAll