22/05/63
ประกาศ แจ้งการเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 8 กองทุน
22/05/63
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
22/05/63
แจ้งงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
21/05/63
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ (PHATRA PROP)
19/05/63
การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
19/05/63
การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
FirstPrev 1234567464748 NextLastAll