17/08/60
ประกาศแจ้งเพิ่มวันทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PHATRA ABSOLUTE)
11/08/60
ประกาศ การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ครั้งที่ 25
31/07/60
ประกาศ วันครบกำหนดอายุโครงการ และการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย) ของการกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี2 (PHATRA FI3Y2)
31/07/60
ประกาศ แจ้งครบกำหนดอายุโครงการ เดือนสิงหาคม 2560
25/07/60
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนเปิดภายใต้การจัดการจำนวน 4 กองทุน
13/07/60
แจ้งยกเลิก “ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของโครงการจัดการของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)”
FirstPrev 1234567242526 NextLastAll