13/07/60
แจ้งยกเลิก “ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของโครงการจัดการของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)”
28/06/60
ประกาศ แจ้งการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PHATRA ABSOLUTE)
26/06/60
วันครบกำหนดอายุกองทุนและรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน18 (PHATRA FI6M18)
23/06/60
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ (PHATRA DIVIDEND)
13/06/60
ประกาศ การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าของกองทุนจำนวน 7 กองทุน
12/06/60
ประกาศ แจ้งครบกำหนดอายุโครงการ เดือนมิถุนายน 2560
FirstPrev 1234567232425 NextLastAll