บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
www.settrade.com
 
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
www.set.or.th
 
      บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
www.tsd.co.th
 
      สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์
www.tsi-thailand.org
 
      ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส
www.tris.co.th
 
      ธนาคารแห่งประเทศไทย
www.bot.or.th
 
      สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
www.amlo.go.th
 
      ตลาดตราสารหนี้
www.bex.or.th
 
      ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
www.sec.or.th
 
      สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
www.aimc.or.th
 
      โครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม
http://www.thaimutualfundnews.com
 
      กระทรวงการคลัง
www.mof.go.th