Investors Information
 
ข้อมูลกองทุน
สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
ประกาศอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ พลัส
Download PDF  [65Kb]
ประกาศดำรงอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส
Download PDF  [124Kb]
รายงานการใช้สิทธิออกเสียง
รายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
Download PDF  [273Kb]
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
Download PDF  [226Kb]
รายละเอียดการใช้สิทธิประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2562
Download PDF  [83Kb]
รายละเอียดการใช้สิทธิประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2561
Download PDF  [60Kb]
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561
Download PDF  [174Kb]
รายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียง (Summary Report) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561
Download PDF  [117Kb]
รายละเอียดการใช้สิทธิประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2560
Download PDF  [60Kb]
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
Download PDF  [157Kb]
รายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียง (Summary Report) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
Download PDF  [98Kb]
รายละเอียดการใช้สิทธิประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2559
Download PDF  [134Kb]
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559
Download PDF  [183Kb]
รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง (Summary Report) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559
Download PDF  [94Kb]
รายงานการใช้สิทธิออกเสียง 2558
Download PDF  [3,729Kb]
รายงานการใช้สิทธิออกเสียง 2557
Download PDF  [406Kb]
คู่มือการสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Download PDF  [1,948Kb]
สำหรับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
Download PDF  [975Kb]
สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Download PDF  [3,344Kb]
สำหรับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Download PDF  [2,098Kb]
สำหรับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Download PDF  [2,817Kb]
สำหรับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Download PDF  [1,866Kb]
คู่มือนักลงทุน
วิธีการเปิดบัญชีและทำรายการ
Download PDF  [168Kb]
คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
Download PDF  [1,822Kb]
คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (สำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563)
Download PDF  [232Kb]
คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Download PDF  [258Kb]
เอกสารอื่นๆ
คู่มือแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง
Download PDF  [339Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนมิถุนายน 2563
Download PDF  [537Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนพฤษภาคม 2563
Download PDF  [469Kb]
รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนเมษายน 2563
Download PDF  [454Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนมีนาคม 2563
Download PDF  [465Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
Download PDF  [476Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนมกราคม 2563
Download PDF  [492Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนธันวาคม 2562
Download PDF  [559Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
Download PDF  [446Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนตุลาคม 2562
Download PDF  [365Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกันยายน 2562
Download PDF  [456Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนสิงหาคม 2562
Download PDF  [525Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกรกฎาคม 2562
Download PDF  [397Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนมิถุนายน 2562
Download PDF  [334Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนพฤษภาคม 2562
Download PDF  [361Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนเมษายน 2562
Download PDF  [283Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนมีนาคม 2562
Download PDF  [345Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
Download PDF  [350Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนมกราคม 2562
Download PDF  [400Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนธันวาคม 2561
Download PDF  [491Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
Download PDF  [446Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนตุลาคม 2561
Download PDF  [490Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกันยายน 2561
Download PDF  [438Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนสิงหาคม 2561
Download PDF  [313Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกรกฎาคม 2561
Download PDF  [439Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนมิถุนายน 2561
Download PDF  [602Kb]
รายงานข้อมูลธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนพฤษภาคม 2561
Download PDF  [478Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนเมษายน 2561
Download PDF  [502Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนมีนาคม 2561
Download PDF  [622Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
Download PDF  [536Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนมกราคม 2561
Download PDF  [684Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนธันวาคม 2560
Download PDF  [758Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
Download PDF  [565Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนตุลาคม 2560
Download PDF  [824Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกันยายน 2560
Download PDF  [734Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนสิงหาคม 2560
Download PDF  [892Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือน กรกฎาคม 2560
Download PDF  [706Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนมิถุนายน 2560
Download PDF  [726Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนพฤษภาคม 2560
Download PDF  [641Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนเมษายน 2560
Download PDF  [501Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนมีนาคม 2560
Download PDF  [697Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
Download PDF  [547Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนมกราคม 2560
Download PDF  [645Kb]
รายงาข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนธันวาคม 2559
Download PDF  [556Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
Download PDF  [494Kb]
รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนตุลาคม 2559
Download PDF  [522Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือน กันยายน 2559
Download PDF  [437Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนสิงหาคม2559
Download PDF  [964Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกรกฎาคม 2559
Download PDF  [834Kb]
รายงานธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนมิถุนายน 2559
Download PDF  [376Kb]
รายงานธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนพฤษภาคม 2559
Download PDF  [300Kb]
รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดือนเมษายน 2559
Download PDF  [461Kb]
รายงานธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนมีนาคม 2559
Download PDF  [550Kb]
รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดือนกุมภาพันธ์ 2559
Download PDF  [1,053Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนธันวาคม 2558
Download PDF  [367Kb]
รายงานธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
Download PDF  [425Kb]
รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือน กันยายน 2558
Download PDF  [138Kb]
รายงานธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนสิงหาคม 2558
Download PDF  [125Kb]
รายงานธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกรกฎาคม 2558
Download PDF  [154Kb]
รายงานธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนมิถุนายน 2558
Download PDF  [126Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนเมษายน 2558
Download PDF  [120Kb]
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดือนมีนาคม 2558
Download PDF  [128Kb]
รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
Download PDF  [130Kb]
รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนมกราคม 2558
Download PDF  [156Kb]
รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประจำเดือนธันวาคม 2557
Download PDF  [144Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน สิงหาคม 2563
Download PDF  [159Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน กรกฏาคม 2563
Download PDF  [159Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน มิถุนายน 2563
Download PDF  [153Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน พฤษภาคม 2563
Download PDF  [154Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน เมษายน 2563
Download PDF  [153Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน มีนาคม 2563
Download PDF  [153Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
Download PDF  [160Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนมกราคม 2563
Download PDF  [153Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน ธันวาคม 2562
Download PDF  [161Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
Download PDF  [160Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนตุลาคม 2562
Download PDF  [158Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน กันยายน 2562
Download PDF  [53Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน สิงหาคม 2562
Download PDF  [54Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน กรกฎาคม 2562
Download PDF  [54Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน มิถุนายน 2562
Download PDF  [53Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน พฤษภาคม 2562
Download PDF  [54Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน เมษายน 2562
Download PDF  [158Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน มีนาคม 2562
Download PDF  [158Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
Download PDF  [158Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน มกราคม 2562
Download PDF  [158Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน ธันวาคม 2561
Download PDF  [158Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
Download PDF  [158Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน กรกฎาคม 2561
Download PDF  [158Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน ตุลาคม 2561
Download PDF  [157Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน กันยายน 2561
Download PDF  [158Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน สิงหาคม 2561
Download PDF  [158Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน มิถุนายน 2561
Download PDF  [59Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน พฤษภาคม 2561
Download PDF  [60Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน เมษายน 2561
Download PDF  [63Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน มีนาคม 2561
Download PDF  [59Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
Download PDF  [60Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน มกราคม 2561
Download PDF  [60Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
Download PDF  [57Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
Download PDF  [57Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน ตุลาคม 2560
Download PDF  [57Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 กันยายน 2560
Download PDF  [60Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน กันยายน 2560
Download PDF  [54Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน สิงหาคม 2560
Download PDF  [54Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน กรกฎาคม 2560
Download PDF  [58Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน มิถุนายน 2560
Download PDF  [54Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
Download PDF  [55Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 24 เมษายน 2560
Download PDF  [54Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน เมษายน 2560
Download PDF  [62Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน มีนาคม 2560
Download PDF  [61Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
Download PDF  [62Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
Download PDF  [54Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 มกราคม 2560
Download PDF  [61Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนมกราคม 2560
Download PDF  [54Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนธันวาคม 2559
Download PDF  [54Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
Download PDF  [54Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนตุลาคม 2559
Download PDF  [61Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนกันยายน 2559
Download PDF  [61Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนสิงหาคม 2559
Download PDF  [61Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนกรกฎาคม 2559
Download PDF  [61Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนมิถุนายน 2559
Download PDF  [61Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนพฤษภาคม 2559
Download PDF  [57Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนเมษายน 2559
Download PDF  [157Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนมีนาคม 2559
Download PDF  [52Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
Download PDF  [162Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนมกราคม 2559
Download PDF  [162Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนธันวาคม 2558
Download PDF  [162Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
Download PDF  [162Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนตุลาคม 2558
Download PDF  [56Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนกันยายน 2558
Download PDF  [161Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนพฤษภาคม 2558
Download PDF  [160Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนเมษายน 2558
Download PDF  [160Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนมีนาคม 2558
Download PDF  [161Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
Download PDF  [161Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนมกราคม 2558
Download PDF  [161Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนธันวาคม 2557
Download PDF  [161Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
Download PDF  [162Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนตุลาคม 2557
Download PDF  [38Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนกันยายน 2557
Download PDF  [38Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนสิงหาคม 2557
Download PDF  [55Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนกรกฎาคม 2557
Download PDF  [55Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนมิถุนายน 2557
Download PDF  [38Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนพฤษภาคม 2557
Download PDF  [86Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนเมษายน 2557
Download PDF  [39Kb]
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนประจำเดือนมีนาคม 2557
Download PDF  [45Kb]
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
หากท่านไม่มีสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่นี่ Download Plug-ins