รายชื่อผู้บริหารของ บลจ.ภัทร
คุณ ยุทธพล ลาภละมูล
กรรมการผู้จัดการ

วุฒิการศึกษา
• Bachelor of Science in Business Administration, California State University, Los Angeles

ประวัติการทำงาน
• 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
• 2554 – 2556
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล สายงานบริหารเงินลงทุน บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)
• 2546 - 2554
รองประธานฝ่ายลงทุน บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
• 2545 - 2546
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการกองทุนและวิจัย (ผู้จัดการกองทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
• 2543 – 2545
หัวหน้าฝ่ายการลงทุน – ตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
• 2539 - 2543
Investment Analyst Nakornthon Schroder, Schroder Asset Management

คุณ ทิพวัลย์ เอี่ยมโอภาส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายการตลาด กลยุทธ์และบริหารงานขาย

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต, International Management / University of Dallas
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการเงิน คณะบัญชี / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน
• 2559 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายการตลาด กลยุทธ์และบริหารงานขาย บลจ. ภัทร จำกัด
• 2549 - 2558
Executive Vice President บลจ. ธนชาติ จำกัด
• 2547 - 2549
First Vice President, BT Asset Management
• 2547
Vice President บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• 2542 - 2547
Vice President บลจ. ธนชาติ จำกัด
• 2539 – 2542
Manager, Association of Securities Companies (Thailand)
• 2537
Analyst บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
• 2533 - 2537
Chief of Corporate Unit2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

คุณ กษิดิศ ทองปลิว
ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท Mechatronics and Optical Engineering, Loughborough University
• ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• CFA Charterholder

ประวัติการทำงาน
• 2559 – ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ – หัวหน้า ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บลจ. ภัทร จำกัด
• 2556 - 2559
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
• 2549 - 2556
หัวหน้าฝ่ายบริการราคาตราสารหนี้และพัฒนาผลิตภันฑ์ สมาคมตราสารหนี้ไทย