รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2561
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ( “บลจ. ภัทร” )


หลักปฏิบัติตามนโยบาย

ธรรมมาภิบาลการลงทุน
การปฏิบัติตามนโยบาย สาระสำคัญ
 1. การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน  บลจ. ภัทร มีการกำหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
 2. มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า  บลจ. ภัทร มีการกำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานทางการ
 3. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์  บลจ. ภัทร มีกระบวนการในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทราบการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุน และรู้ปัญหาของบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์ โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) เป็นส่วนหนึ่งในการติดตามบริษัทที่ลงทุน
 4. เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน (Escalating Investee Companies)

-

 (ไม่มีเหตุการณ์)
 บลจ. ภัทร กำหนดแนวทางในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม กรณีเห็นว่าการติดตามตามกระบวนการปกติ ไม่เพียงพอ โดยจะพิจารณาความเข้มข้นของแนวทางตามความจำเป็น
 5. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง  บลจ.ภัทร มีนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกำหนด
 6. ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสีย (Collective Engagement)

-

(ไม่มีเหตุการณ์)
 บลจ. ภัทร อาจพิจารณาร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสีย (Collective Engagement) เพื่อยกระดับให้บริษัทที่ลงทุนเห็นความสำคัญของประเด็นข้อกังวล และผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาในทางที่ดีขึ้น
 7. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ  บลจ. ภัทร ดำเนินการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมายเหตุ :
✔ : หมายถึง ดำเนินการปฏิบัติแล้ว
X : หมายถึง ยังมิได้ดำเนินการปฏิบัติ