นโยบายบริษัทเรื่อง การออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
และการให้บริการลูกค้าและผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักธรรมาภิบาลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (Product Governance & Fair Dealing)บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ได้กำหนดให้มีนโยบายบริษัทเรื่อง การออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและการให้บริการลูกค้าและผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักธรรมาภิบาลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (Product Governance & Fair Dealing) เพื่อคำนึงถึงผลประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อการลงทุนในตลาดทุนผ่านกองทุนรวมเป็นสำคัญและเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยสอดคล้อง และเหมาะสมกับการกำกับดูแลโดยให้บริษัทจัดการดำเนินการตามหลักความไว้วางใจ (fiduciary duty) ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของบริษัท มีดังนี้

1. จัดให้มีนโยบาย Product Governance & Fair Dealing ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
3. มีการสื่อสารและให้ความรู้แก่คนขายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีการคัดเลือกตัวกลางที่เหมาะสม รวมทั้งมีแนวทางการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมและผู้ลงทุนกลุ่มเป้าหมายไปยังตัวกลางที่ทำให้มั่นใจได้ว่า ตัวกลางเข้าใจถึงลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมที่เสนอขาย และสามารถเสนอขายกองทุนรวมแก่ผู้ลงทุนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
5. มีกระบวนการขายที่เป็นธรรมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
6. มีวิธีการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อให้มั่นใจว่า กองทุนรวมยังคงมีความเหมาะสมกับผู้ลงทุน
7. มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์อย่างรอบคอบก่อนนำมาเสนอขายให้แก่ลูกค้า
8. มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด