Guideline for Business Conduct

บทนำ

แนวทางการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน

บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับชื่อเสียง การดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือที่ลูกค้า ผู้ร่วมงาน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป มีต่อบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจตลาดทุน (รวมกันเรียกว่า“กลุ่มธุรกิจตลาดทุน”) ถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน (รวมกันเรียกว่า “พนักงาน”) ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยการยึดถือหลักของการให้บริการที่มีมาตรฐานและยึดมั่นในคุณธรรม ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญในการให้บริการของพวกเราทุกคน

แนวทางการดำเนินธุรกิจ ได้ระบุหลักการสำคัญๆ ที่พวกเราควรยึดถือปฏิบัติไว้แล้ว แนวทางการดำเนินธุรกิจนี้มีรายละเอียดของขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งหน่วยธุรกิจ และฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานได้นำมาใช้ปฏิบัติอยู่ตลอดมา อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักดีว่า ไม่มีนโยบายหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่จะครอบคลุมทุกเรื่องได้ พนักงานจึงสามารถขอคำปรึกษาจากฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้บริหารระดับสูงเมื่อต้องการคำแนะนำในเรื่องที่มิได้มีระบุไว้ในแนวทางการดำเนินธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจในบางครั้งอาจเกิดการกระทำผิดโดยมิได้เจตนาได้ แต่กลุ่มธุรกิจตลาดทุนไม่สามารถยอมรับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ หรือจริยธรรม พวกเราทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายต่างๆ ที่กำกับหรือใช้กับพวกเรา การดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเชื่อถือจากลูกค้า ตลอดจนความมีจริยธรรมและวิจารณญาณในการตัดสินใจ พวกเราควรจะตระหนักว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะทำลายความไว้วางใจและความเชื่อถือจากลูกค้าได้

การปฏิบัติตามมาตรฐานและการดำเนินธุรกิจด้วยความมีจริยธรรม ทำให้เรามีชื่อเสียงที่ดีและสามารถพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าได้ พวกเราทุกคนจะประพฤติตนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนและสอดคล้องกับเนื้อหาและเจตนารมณ์ของแนวทางการดำเนินธุรกิจทุกประการ

กฤติยา วีรบุรุษ
ประธานธุรกิจตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททุนภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ภัทรความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และการขอคำปรึกษาจากผู้บริหารและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น

กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจตลาดทุน (รวมกันเรียกว่า “พนักงาน”) ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกกลุ่มธุรกิจตลาดทุนหรือมีกิจกรรมอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งสื่อถึงความไม่เหมาะสม ผิดจริยธรรมหรือทำให้กลุ่มธุรกิจตลาดทุนเสียชื่อเสียงได้ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” เกิดขึ้น เมื่อผลประโยชน์ส่วนตนขัดแย้งหรืออาจจะขัดแย้งไม่ว่าทางใดทางหนึ่งกับผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน พนักงานทุกคนต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความสัมพันธ์ที่อาจจะ กระทบหรือดูเหมือนจะกระทบการใช้วิจารณญาณ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือทำให้กลุ่มธุรกิจตลาดทุน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งเราไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ทุกกรณี ดังนั้น พนักงานทุกคนจะต้องรู้จักสังเกตสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น แต่ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง ให้รายงานความขัดแย้งดังกล่าวให้คณะผู้บริหารฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อหาวิธีการจัดการเพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรม และเหมาะสม

• การประกอบธุรกิจและการถือครองหลักทรัพย์
พนักงานและกรรมการผู้มีอำนาจทุกคนต้องรายงานกิจกรรมทางธุรกิจภายนอกกลุ่มธุรกิจตลาดทุน ซึ่งรวมถึงการมีหุ้นหรือผลประโยชน์ในบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดให้หัวหน้าฝ่ายและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อพิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น กิจกรรมทางธุรกิจและผลประโยชน์นอกกลุ่มธุรกิจตลาดทุนให้รวมถึงการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจอื่น การเป็นพนักงานในกิจการของครอบครัว หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจนอกกลุ่มธุรกิจตลาดทุน การมีผลประโยชน์ และการแสวงหาโอกาสการลงทุนนอกกลุ่มธุรกิจตลาดทุนในลักษณะอื่นๆ นั้นต้องพิจารณาในหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะและขอบเขตของผลประโยชน์ที่ได้รับ ความเป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มธุรกิจตลาดทุนกับกิจกรรมดังกล่าวรวมถึงหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย

พนักงานและกรรมการเข้าใหม่ทุกคนต้องเปิดเผยกิจกรรมและผลประโยชน์นอกกลุ่มธุรกิจตลาดทุนเมื่อเข้าทำงานกับกลุ่มธุรกิจตลาดทุน และต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าฝ่ายและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และการลงทุนนอกกลุ่มธุรกิจตลาดทุน พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานกิจกรรมรวมถึงแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ภายนอกให้กลุ่มธุรกิจตลาดทุนทราบการเป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานให้กับบริษัทอื่นหรือให้กับกิจกรรมใดที่เป็นไป เพื่อการแสวงหาตำแหน่ง ทางการเมืองหรือการมีบทบาทอย่างเป็นทางการในการช่วยรณรงค์เพื่อให้ได้ตำแหน่งทางการเมืองของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่จะเป็นกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการอื่นในที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น (ตามความเหมาะสม) ก่อน โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก “นโยบายการมีผลประโยชน์นอกกลุ่มธุรกิจตลาดทุน”

• การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มธุรกิจตลาดทุนไม่สนับสนุนให้มีการเข้าทำรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจตลาดทุนกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (“รายการระหว่างกัน”) เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มธุรกิจตลาดทุนกับบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจตลาดทุนอาจมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการระหว่างกัน ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวต้องเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนและไม่ขัดต่อกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก “การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง”การหาผลประโยชน์จากกลุ่มธุรกิจตลาดทุน

ห้ามหาประโยชน์ส่วนตัวและทำให้กลุ่มธุรกิจตลาดทุนเสียหายพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน และต้องไม่ใช้โอกาสจากการได้ใช้ทรัพย์สิน ได้รับข้อมูล หรือจากการดำรงตำแหน่งในกลุ่มธุรกิจตลาดทุน เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน และจะไม่ทำการแข่งขันกับกลุ่มธุรกิจตลาดทุนหน้าที่ในการรักษาความลับ

การรักษาความลับของข้อมูลซึ่งรวมถึงข้อมูลของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน

• ข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย
ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน พนักงานอาจได้รับข้อมูลที่ไม่สมควรเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพตลาด การเจรจาต่อรอง การวางกลยุทธ์ และความสัมพันธ์กับลูกค้าคู่แข่ง หรือผู้ขายสินค้าและบริการต่างๆ พนักงานจึงต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้จากลูกค้าและผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการต่างๆ และระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการที่จะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาในทางที่ไม่สมควร ซึ่งรวมถึง รายชื่อลูกค้าข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและลูกค้า นโยบายและแผนงานทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ดูแลในส่วนของข้อมูลที่จะต้องเปิดเผย

• สื่อมวลชน สิ่งพิมพ์ และการปรากฏตัวในที่สาธารณะ
พนักงานทุกคนไม่อาจให้ข้อมูลของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนซึ่งไม่ควรเปิดเผยกับบุคคลภายนอก รวมถึงสื่อมวลชนเว้นแต่จะได้รับอนุญาต ในทุกกรณีพนักงานทุกคนจะต้องส่งคำถามของสื่อมวลชนให้ฝ่ายสื่อสารองค์กร และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มธุรกิจตลาดทุนเท่านั้นที่มีสิทธิออกความเห็นกับสื่อมวลชนได้ ก่อนการออกสิ่งพิมพ์ กล่าวสุนทรพจน์ หรือให้สัมภาษณ์ พนักงานจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าฝ่ายก่อน ถ้าสิ่งพิมพ์ คำกล่าวสุนทรพจน์ คำให้สัมภาษณ์ หรือการปรากฏตัวนั้นอาจเป็นที่สนใจของประชาชนและมีผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจตลาดทุน พนักงานจะต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายสื่อสารองค์กรก่อน นอกจากนี้ ถ้าสิ่งพิมพ์ คำกล่าวสุนทรพจน์ หรือคำให้สัมภาษณ์นั้นเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ พนักงานจะต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก่อน

• ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
กลุ่มธุรกิจตลาดทุนมีนโยบายในการรักษาความลับและความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าดังนี้
 • กลุ่มธุรกิจตลาดทุนจะไม่ค้ากำไรจากข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
 • พนักงานจะไม่ปรึกษาธุรกิจที่เกี่ยวกับลูกค้าของตนกับพนักงานอื่น ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องรู้
 • กลุ่มธุรกิจตลาดทุนจะไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้ายกเว้นได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
 • ผู้ให้บริการภายนอกที่ทราบข้อมูลของลูกค้าจะต้องเก็บข้อมูลนั้นเป็นความลับและใช้ข้อมูลนั้นในการให้บริการต่อกลุ่มธุรกิจตลาดทุนเท่านั้นการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติกับลูกค้า ผู้ขายสินค้าหรือบริการ คู่แข่ง และพนักงานคนอื่นๆ ของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนอย่างเป็นธรรม

กลุ่มธุรกิจตลาดทุนต้องการสร้างความเป็นเลิศและมีผลงานเหนือคู่แข่งอย่างสุจริตและเป็นธรรม ความได้เปรียบในการแข่งขัน ต้องเกิดจากการดำเนินงานที่เหนือชั้นกว่า มิใช่เกิดจากการทำธุรกิจอย่างไร้จรรยาบรรณและผิดกฎหมาย

• พฤติกรรมที่ขาดจรรยาบรรณและความสัมพันธ์กับคู่แข่ง
พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติกับลูกค้า ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ คู่แข่ง รวมทั้งพนักงานคนอื่นๆ ของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนอย่างเป็นธรรม พนักงานต้องไม่เอาเปรียบใครด้วยวิธีที่ไร้จรรยาบรรณหรือผิดกฎหมาย เช่น การปั่นราคา การปกปิด การใช้เอกสิทธิ์ทางข้อมูลในทางที่ผิด การให้ข้อมูลสำคัญอย่างไม่ถูกต้อง และการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้รวมถึงการจ้างพนักงานของคู่แข่งเพื่อให้ได้มาซึ่งความลับทางการค้าหรือข้อมูลอื่นๆ ของคู่แข่ง ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและอาจผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ การพยายามเพิ่มยอดขายโดยให้ร้ายสินค้าและบริการของบริษัทอื่นๆ ถือเป็นการขัดต่อนโยบายของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน เนื่องจากกลุ่มธุรกิจตลาดทุนมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีกว่า โฆษณาของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนต้องถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่หลอกลวง และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน โดยสื่อโฆษณาและกิจกรรมการตลาดทั้งหมดต้องได้รับอนุมัติตามขั้นตอนต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจตลาดทุน

• ของขวัญ เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน
พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของพนักงานจะต้องไม่รับโบนัส ค่าธรรมเนียม ของขวัญ การสันทนาการที่มากหรือบ่อยเกินไป รวมทั้งสิ่งตอบแทนอื่นใดที่ถือว่ามีมูลค่ามากเกินปกติจากบุคคลหรือบริษัทห้างร้านอื่นที่กลุ่มธุรกิจตลาดทุนประกอบธุรกิจหรือจะประกอบธุรกิจด้วย ทั้งทางตรงและทางอ้อม

กลุ่มธุรกิจตลาดทุนมีนโยบายห้ามมิให้พนักงานติดสินบน ตอบแทน หรือให้เงินแก่บุคคล เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบริษัทห้างร้านใด เพื่อรับประโยชน์ในทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม หรือเพื่อมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจ นโยบายนี้ครอบคลุมถึงการจ่ายเงินทุกลักษณะไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการจ่ายเงินหรือให้ของขวัญ (รวมถึงสันทนาการ) แก่เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่อยู่ในความควบคุมของรัฐ พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในเรื่องนั้นๆ ของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน พนักงานไม่อาจให้ของขวัญ ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณี เสียก่อน

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก “นโยบายต่อต้านการติดสินบน” หรือสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ได้ที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

• คำร้องเรียนของลูกค้า
เมื่อพนักงานได้รับคำร้องเรียนจากลูกค้าหรือเกิดความไม่เห็นพ้องของลูกค้า พนักงานจะต้องรายงานให้หัวหน้าฝ่ายและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบทันทีเพื่อจะได้ทำการสอบสวน แก้ไขปัญหา และรายงานเรื่องราวตามกฎระเบียบต่อไป โดยคำร้องเรียนต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก “นโยบายคำร้องเรียนของลูกค้า”การเคารพผู้อื่น

ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วยความสุจริตและด้วยความเคารพ

กลุ่มธุรกิจตลาดทุนมีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติกับทุกคนอย่างให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจ และให้ความเคารพ พนักงานต้องมีความซื่อสัตย์และให้ความเป็นธรรมกับผู้อื่น ชื่นชมผู้อื่นเมื่อถึงเวลาอันควร ไม่วิพากษ์วิจารณ์กันในที่สาธารณะ และส่งเสริมให้มีการเปิดรับความคิดเห็น ให้ความร่วมมือและปรึกษาหารือกัน ความสัมพันธ์ในหมู่เพื่อนร่วมงานในกลุ่มธุรกิจตลาดทุนมีมาตรฐานเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้นตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งในแง่ของความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ

กลุ่มธุรกิจตลาดทุนส่งเสริมความหลากหลายในหมู่พนักงาน ซึ่งทำให้มีข้อได้เปรียบในความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ กลุ่มธุรกิจตลาดทุนมีนโยบายที่เคร่งครัดในการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในเรื่องการจ้างงาน การพัฒนา การส่งเสริมและการตอบแทนพนักงาน กลุ่มธุรกิจตลาดทุนต้องการให้แรงจูงใจ รักษา และให้รางวัลพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานสูงสุด และจะเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมตามคุณสมบัติและคุณความดีของพนักงาน

กลุ่มธุรกิจตลาดทุนไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติอันเนื่องด้วยเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ รสนิยมทางเพศ หรือประสบการณ์ และไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ รวมทั้งไม่ยอมรับการคุกคามทางเพศที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการคุกคามอื่นๆ ทุกลักษณะในทุกระดับภายในกลุ่มธุรกิจตลาดทุน พนักงานซึ่งถูกเลือกปฏิบัติหรือพบเห็นการเลือกปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับเรื่องงาน การคุกคาม หรือปัญหาในทำนองเดียวกันควรรายงานปัญหาให้หัวหน้าฝ่ายของตน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ

การเป็นหนี้สินในหมู่พนักงานเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างที่สุด และจะต้องไม่เกิดขึ้นจนถึงขั้นที่อาจกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าฝ่ายกับพนักงานหรือความรับผิดชอบเรื่องงาน การกู้หนี้ยืมสินระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือโดยอ้อม (ไม่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้กู้หรือผู้ให้กู้) จะต้องจำกัดจำนวนให้น้อยที่สุดการรักษาข้อมูล และทรัพย์สินของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน

การรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนและใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

• การใช้เพื่อธุรกิจ
พนักงานทุกคนต้องรักษาทรัพย์สินของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนและใช้ทรัพย์สินนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานต้องใช้ทรัพย์สินของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ทรัพย์สินดังกล่าวของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนประกอบไปด้วยทุน สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือ ข้อมูลของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน เทคโนโลยี แผนธุรกิจ แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ความลับทางการค้า แผนการใหม่ สิ่งที่มีลิขสิทธิ์ และรายชื่อลูกค้า ข้อมูลของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความรอบคอบเช่นเดียวกับทรัพย์สินอื่นๆ และพนักงานทุกคนต้อง ช่วยกันรักษาความลับและความสมบูรณ์ของข้อมูลไว้ การกระทำใดก็ตามที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงหรือลักทรัพย์ของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนจะต้องมีการรายงาน เพื่อดำเนินการสอบสวนทันที

• ข้อมูลของบริษัทและทรัพย์สินทางปัญญา
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาข้อมูลของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนและทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ข้อมูลของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนหมายถึงแผนธุรกิจ การตลาด และบริการต่างๆ ข้อมูลและรายงานด้านการเงินที่ยังไม่เปิดเผยฐานข้อมูล ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนและโบนัส ส่วนทรัพย์สินทางปัญญาประกอบด้วย ความลับทางการค้า สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ต่างๆ การใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการกระทำผิดนโยบายของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน และอาจเป็นการกระทำผิดกฎหมายและอาจต้องโทษทั้งทางแพ่งและอาญา ด้วย

ทรัพย์สินทางปัญญาในที่นี้หมายถึงทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน เช่น วิธีการดำเนินธุรกิจแผนการใหม่ เครื่องหมายการค้า และสาระของสิ่งพิมพ์ของบริษัท แผนการใหม่ และสิ่งต่างๆ ซึ่งพนักงานคิดริเริ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการทำงานให้กลุ่มธุรกิจตลาดทุนนั้น ถือเป็นทรัพย์สินของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน

ในขณะเดียวกัน กลุ่มธุรกิจตลาดทุนก็เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นๆ ด้วย การใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสิ่งต่างๆ (เสียง ภาพ ข้อความ) ที่บุคคลอื่นได้จดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์ไว้ เป็นการกระทำที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาดไม่ว่าสิ่งนั้นจะได้มาอย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจตลาดทุนยังห้ามไม่ให้ใช้โปรแกรมหรือเครื่องมืออื่นใดซึ่งทำขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วย ทั้งนี้โปรดปรึกษาฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการจะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น เพื่อที่จะได้มีการทำสัญญาต่างๆ อย่างเหมาะสม

• การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
กลุ่มธุรกิจตลาดทุนมีระบบการควบคุมภายในเพื่อปกป้องและรักษาข้อมูลและทรัพย์สินของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจได้รับการอนุมัติและมีการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และเพื่อให้มีการรายงานอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ระบบควบคุมการบริหารและการทำบัญชีเป็นความรับผิดชอบของแต่ละสายงานในกลุ่มธุรกิจตลาดทุน

การทำธุรกรรมทุกอย่างต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม พนักงานคนใดที่มีหน้าที่จัดหาหรือจัดการทรัพย์สินให้กลุ่มธุรกิจตลาดทุน หรือได้รับมอบหมายให้สามารถก่อหนี้ได้ในนามของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและต้องระวังไม่กระทำการเกินอำนาจหน้าที่ และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือพนักงานทุกคนจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ตนจะดำเนินธุรกิจตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

การทำธุรกรรมต่างๆ จะต้องมีการจดบันทึกหรือลงบัญชีอย่างเหมาะสม และอาจหมายรวมถึงการรายงานค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายสำหรับการสันทนาการ การรายงานทุกครั้งจะต้องกระทำด้วยความซื่อสัตย์และถูกต้อง รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบอิสระอย่างเต็มที่การปฏิบัติตามกฎหมาย

รู้ เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบทุกประการซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน

กลุ่มธุรกิจตลาดทุนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนอย่างจริงจัง การปฏิบัติตามทั้งบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมายคือพื้นฐานประการหนึ่งของมาตรฐานทางจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน กลุ่มธุรกิจตลาดทุนมิได้คาดหวังให้พนักงานทุกคนทราบถึงรายละเอียดทุกประการ ในกฎหมายทุกฉบับที่กำกับธุรกิจของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนอย่างลึกซึ้ง แต่พนักงานควรเข้าใจกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน รวมทั้งเข้าใจกฎระเบียบต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนโดยรวม เพื่อที่จะรู้ว่าเมื่อใดควรที่จะขอคำปรึกษาจากหัวหน้าฝ่ายของท่านหรือจากฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

• หน้าที่ในการรายงานการฝ่าฝืนกฎระเบียบ
แนวทางการดำเนินธุรกิจฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ถ้าแนวทางการดำเนินธุรกิจฉบับนี้ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานความขัดแย้งนั้นให้หัวหน้าฝ่ายทราบโดยเร็วที่สุด หรือถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือนโยบายใดๆ ที่อาจขัดแย้งกับแนวทางการดำเนินธุรกิจฉบับนี้ พนักงานจะต้องปรึกษากับหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้บริหารระดับสูงตามความเหมาะสม

ถ้าพนักงานตกอยู่ในสถานการณ์ซึ่งคิดว่าเป็นหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน พนักงานจะต้องรายงานการฝ่าฝืนหรือสถานการณ์ที่สงสัยว่าอาจเป็นการฝ่าฝืนนั้น ในกรณีที่พนักงานทราบว่ามีคนกำลังคิดที่จะฝ่าฝืน ให้แจ้งหัวหน้าฝ่ายของท่านหรือเจ้าหน้าที่ของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ

• นโยบายและระเบียบบางประการที่มีผลกระทบกับกิจกรรมของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน
กลุ่มธุรกิจตลาดทุนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนอย่างจริงจัง กลุ่มธุรกิจตลาดทุนจะทำการลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างพนักงานซึ่งกระทำผิดกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่ใช้กำกับธุรกิจของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน ที่จะอ้างถึงต่อไปนี้เป็นนโยบายและระเบียบที่สำคัญ ซึ่งรายละเอียดที่ปรากฏไม่ใช่รายละเอียดทั้งหมดของนโยบายและระเบียบที่ยกมา และไม่ใช่การอ้างถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายทั้งหมดที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามในการปฏิบัติงานบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา เจ้าหน้าที่และพนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับกลุ่มธุรกิจตลาดทุนเท่านั้นตามระเบียบของภาคธุรกิจและนโยบายของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน การยกเว้นในเรื่องนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายของพนักงานและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก “นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน”

• การซื้อขายหลักทรัพย์โดยล่วงรู้ข้อมูลภายใน
กลุ่มธุรกิจตลาดทุนมีนโยบายห้ามไม่ให้พนักงานทุกคนใช้ข้อมูลสำคัญซึ่งไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ข้อมูล“สำคัญ”คือข้อมูลที่อาจทำให้นักลงทุนคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุน หรือเป็นข้อมูลที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกับราคาหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้น เว้นแต่จะมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน กลุ่มธุรกิจตลาดทุนป้องกันไม่ให้มีการใช้ข้อมูลสำคัญที่ไม่ควรเปิดเผยไปในทางที่ผิด โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ตลอดจนจำกัดและติดตามการติดต่อระหว่างฝ่ายวานิชธนกิจกับฝ่ายขาย ฝ่ายวิจัย และฝ่ายค้าหลักทรัพย์ของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน และนอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจตลาดทุนยังมีนโยบายในการลงโทษทางวินัยรวมถึงการเลิกจ้าง ในกรณีพนักงานใช้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับไปในทางที่ผิด หรือมีส่วนในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน นอกเหนือไปจากการต้องโทษทางแพ่งและทางอาญา

• การฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย
กลุ่มธุรกิจตลาดทุนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (“รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม”) (“พระราชบัญญัติ”) อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ มีการรายงานธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมที่น่าสงสัยพนักงานจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับ การฟอกเงินโดยเด็ดขาด นอกจากการต้องโทษทางอาญาขั้นร้ายแรงแล้ว พนักงานที่ทำการฟอกเงินและฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจะต้องได้รับโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างด้วย พนักงานทุกคนที่มีส่วนทำธุรกรรมทางการเงินมีหน้าที่ต้องสังเกตธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยซึ่งอาจเป็นการฟอกเงิน และอาจเกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากการทำผิดกฎหมาย เช่น การค้ายาเสพติดหรือการก่อการร้าย ถ้ามีการฝากหลักทรัพย์ที่น่าสงสัยหรือกิจกรรมอย่างอื่นของลูกค้า ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินของลูกค้า พนักงานควรรายงานให้หัวหน้าฝ่ายของตนและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบทันที

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก “นโยบายป้องกันการฟอกเงิน”ค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมและไม่สุจริต การทำผิดกฎหมายต่อต้านการให้สินบน

กลุ่มธุรกิจตลาดทุนปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการให้สินบนของประเทศไทย และกฎหมายป้องกันการให้สินบนแก่ข้าราชการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (U.S. Foreign Corrupt Practices Act: FCPA) อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ห้ามให้เงินหรือสิ่งมีค่าอื่นใดแก่ เจ้าหน้าที่รัฐ พรรคการเมือง หรือพนักงานของรัฐเพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านี้กระทำการอันไม่เหมาะสมเพื่อให้ได้ทำธุรกิจ หรือเพื่อคงธุรกิจไว้ ถ้าพนักงานคนใดสงสัยว่ากิจกรรมที่ตนมีส่วนร่วมอาจขัดต่อกฎหมายต่อต้านการกระทำทุจริต หรือพบว่าพนักงานมีการกระทำเช่นนี้ ต้องรายงานให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบทันที

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก "นโยบายต่อต้านการให้สินบน"การเก็บบันทึก และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

กลุ่มธุรกิจตลาดทุนกำหนดให้มีการทำบัญชีและบันทึกข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างซื่อตรงและถูกต้อง เพื่อจะได้ตัดสินใจดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนให้กับผู้ถือหุ้นและผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถ้าพนักงานคนใดพยายามโน้มน้าวนักบัญชีอย่างไม่เหมาะสมหรือชักจูงนักบัญชีซึ่งกำลังตรวจสอบบริษัทให้เข้าใจผิด จะถือว่าพนักงานคนนั้นกระทำผิดกฎหมาย และนโยบายของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน กลุ่มธุรกิจตลาดทุนมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มที่ และยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างเป็นธรรมเพื่อสะท้อนให้เห็นสถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และกระแสเงินสดของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน โดยกลุ่มธุรกิจตลาดทุนได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงหลักการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles: GAAP) และกฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

• การเก็บรักษา และการทำลายเอกสาร
พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาบันทึก ตลอดจน “นโยบายและการเก็บรักษาบันทึก” ของแผนกตน โดยไม่มีข้อยกเว้น การทำลายเอกสารอาจต้องโทษตามกฎหมาย ถ้าพนักงานรู้ว่าจะมีการดำเนินคดีหรืออาจมีการดำเนินคดีหรือมีการสอบสวนตามกฎระเบียบ ในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือธุรกรรมของลูกค้า หรือรู้ว่ากลุ่มธุรกิจตลาดทุนอาจมีข้อมูลอื่นๆ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าคนนั้น พนักงานจะต้องปรึกษาฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เอกสารเหล่านั้นถูกทำลายจนกว่าการดำเนินคดีหรือการสอบสวนนั้นจะยุติลง พนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ตลอดจนไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในภาคธุรกิจและกฎหมายต่างๆ จะต้องถูกเลิกจ้างและอาจถูกดำเนินคดีอาญาและแพ่ง ซึ่งอาจมีโทษทั้งจำและปรับ

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาบันทึก”การให้ความร่วมมือกับการสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย

บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สืบสวนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแล และพนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับการสืบสวนของหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน เช่น เจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับการให้ความร่วมมือกับการสืบสวนภายในของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนเองด้วย

เมื่อมีการสอบถาม ขอ หรือเรียกข้อมูล โดยผู้สืบสวนจากภายนอก พนักงานจะต้องส่งเรื่องให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อประสานงานและตอบคำถามของผู้สืบสวนจากภายนอก พนักงานที่ไม่ให้ความร่วมมือกับการสืบสวนที่ถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับโทษทางวินัยซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างด้วยความลับ

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความลับทุกฉบับในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ของลูกค้าตลอดจนบันทึกต่างๆ ของลูกค้าและกลุ่มธุรกิจตลาดทุน หากมีข้อสงสัยเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความลับ พนักงานควรปรึกษาฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและทางอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน

การใช้ข้อมูลและเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจตลาดทุนอย่างเหมาะสมและรอบคอบ

กลุ่มธุรกิจตลาดทุนมีนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตและเครื่องมือสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและอิเล็กทรอนิกส์

• การใช้อินเตอร์เน็ต
กลุ่มธุรกิจตลาดทุนมีนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับสิทธิในการใช้อินเตอร์เน็ต และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจะต้องได้รับอนุญาต และต้องทำผ่านช่องทางการสื่อสารซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ พนักงานไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากสำนักงานของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน โดยใช้บริการโทรศัพท์ผ่านโมเด็มหรือบริการของผู้ให้บริการภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ พนักงานควรใช้วิจารณญาณในการใช้อินเตอร์เน็ตในระหว่างชั่วโมงทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่งมิใช่ประโยชน์ทางธุรกิจ

พนักงานไม่อาจปฏิบัติดังนี้
 • ส่ง ทำสำเนา หรือถ่ายโอนข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึง ภาพหรือข้อความที่สื่อเรื่องทางเพศอย่างชัดเจน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติ จริยธรรม หรือการใส่ร้ายใดๆ ที่อาจเป็นการดูหมิ่น ทำให้เกิดความอับอาย ข่มขู่ ละเมิด หรือเป็นอันตรายต่อพนักงานหรือลูกค้าตลอดจนประชาชนทั่วไป
 • ส่ง ประกาศ ทำสำเนา หรือถ่ายโอนข้อมูลใดๆ ที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือผู้มีสิทธิ์เผยแพร่ข้อมูลนั้น
 • ส่งหรือประกาศข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจตลาดทุนหรือบริษัทอื่นๆ แก่องค์กรหรือบุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้รับหรือมีข้อมูลนั้น
 • พยายามใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล หรือเครือข่ายใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือจงใจแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมอื่นใดที่สามารถก่อกวนหรือเป็นอันตรายกับการปฏิบัติงาน
 • เผยแพร่ข้อความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ คำโฆษณา หรือประกาศซึ่งผู้รับไม่ประสงค์จะรับ ให้แก่กลุ่มผู้รับข่าวสาร บุคคลต่างๆ หรือองค์กรต่างๆ เป็นจำนวนมาก (เช่น การส่งจดหมายฉบับเดียวถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก หรือที่เรียกว่า “spamming”) และ
 • ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพนันหรือส่งจดหมายลูกโซ่

พนักงานทุกคนจะต้องรักษารหัสผ่านของระบบของตนไว้เป็นความลับ การใช้ระบบสื่อสารของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนอย่างไม่เหมาะสม จะต้องได้รับโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึง การตัดสิทธิพิเศษต่างๆ ซึ่งรวมถึง การเลิกจ้างในทันทีและการแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐ

• การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำอย่างรอบคอบเช่นเดียวกันกับการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจประเภทอื่นๆ การติดต่อสื่อสารใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจจะต้องเหมาะสม ไม่ขัดกับสิทธิทางกฎหมายของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนพนักงาน หรือของบุคคลที่สาม และจะต้องส่ง เก็บ และใช้ข้อมูลในลักษณะที่สามารถรักษาความลับและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การติดต่อสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงข้อความที่ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ควรมีความชัดเจนกระชับ ใช้ภาษาและมีเนื้อหาอย่างที่มืออาชีพพึงกระทำ นอกจากนั้นควรจำกัดการติดต่อสื่อสารที่เป็นเรื่องส่วนตัวและไม่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้น้อยที่สุด

• การตรวจสอบการสื่อสาร
การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนจะต้องกระทำผ่านเครือข่ายของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายสื่อสารของบริษัทถือเป็นทรัพย์สินของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน และจะต้องถูกตรวจสอบและเฝ้าติดตามในระดับที่กฎหมายได้ระบุไว้ กลุ่มธุรกิจตลาดทุนจำเป็นจะต้องควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการติดต่อสื่อสารของพนักงานบางคนอย่างละเอียด ซึ่งพนักงานควรศึกษานโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ของตนหน้าที่ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

รายงานพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและผิดหลักจรรยาบรรณโดยทันที

การรักษาชื่อเสียงของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนเป็นหน้าที่ของทุกคน พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องตรวจตราสถานการณ์ที่อาจขัดกับมาตรฐานทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน

• การตรวจสอบ การสอบสวน และการลงโทษทางวินัย
กลุ่มธุรกิจตลาดทุนจะทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินธุรกิจเป็นครั้งคราว การถูกกล่าวหาจะได้รับการสอบสวน และรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัท (หรือคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นตามความเหมาะสม) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป การกล่าวหาว่าประพฤติผิดซึ่งเป็นการใส่ความจะต้องได้รับโทษทางวินัย พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับการสอบสวนจากผู้สอบสวนภายในและภายนอกอย่างเต็มที่ และการสอบสวนและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะต้องเก็บเป็นความลับ เว้นแต่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะอนุญาตให้เปิดเผยเป็นกรณีพิเศษ

กลุ่มธุรกิจตลาดทุนจะดำเนินการลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสมหากพบการฝ่าฝืนแนวทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหมายรวมถึง การให้คำแนะนำ การตำหนิ การออกหนังสือเตือน การพักงานโดยได้รับหรือไม่ได้รับเงินเดือน การลดขั้นตำแหน่ง การลดเงินเดือน และการเลิกจ้าง การลงโทษทางวินัยอาจมีผลถึงหัวหน้าของผู้กระทำผิดด้วยถ้ากลุ่มธุรกิจตลาดทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าหัวหน้ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดนั้น หรือการกระทำผิดนั้นเกิดจากการที่หัวหน้าไม่พยายามกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ ตามรายละเอียดในแนวทางการดำเนินธุรกิจ บุคคลที่กระทำการใดๆ เพื่อตอบโต้ผู้ที่ตั้งคำถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยเจตนาสุจริตจะถูกลงโทษขั้นรุนแรง ซึ่งอาจหมายถึงการเลิกจ้าง

• หน้าที่รายงานการฝ่าฝืน หรือการกระทำผิดต่างๆ
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่อต้านการฝ่าฝืนแนวทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและระเบียบต่างๆ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิผล พนักงานคนใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำซึ่งไม่เหมาะสมในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งควรปรึกษากับหัวหน้าฝ่ายของตน ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งดูแลกลุ่มธุรกิจของตน หรือสามารถขอคำปรึกษาจากพนักงานท่านอื่นที่เหมาะสมได้ตลอดเวลา

พนักงานต้องรายงานการกระทำผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณให้หัวหน้าฝ่ายของตน ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้บริหารระดับสูงทราบ ตามความเหมาะสม ถ้าพนักงานไม่สะดวกใจที่จะแจ้งประเด็นที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ หรือหารือเรื่องการกระทำผิดหรือการกระทำที่อาจเป็นการกระทำผิดกับหัวหน้าฝ่ายของตนหรือได้ทำเช่นนี้แล้วแต่หัวหน้าฝ่ายไม่ดำเนินการใดๆ พนักงานสามารถขอความช่วยเหลือจากแหล่งอื่นในบริษัท เช่น ผู้บริหารคนอื่นๆ

• การป้องกันการโต้ตอบ
กลุ่มธุรกิจตลาดทุนจะไม่ยอมรับการโต้ตอบผู้ที่รายงานการกระทำผิดหรือการกระทำที่อาจเป็นการกระทำผิดนโยบายด้วยความสุจริตใจ

• การละเว้นที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของแนวทางการดำเนินธุรกิจ
การละเว้นที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ เท่านั้น และจะต้องเป็นไปตามระเบียบของแนวทางการดำเนินธุรกิจและนโยบายอื่นๆ ของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนโดยเคร่งครัด การละเว้นให้กับผู้บริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้นสรุป

แนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินธุรกิจได้ให้แนวทางปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณไว้อย่างกว้างๆ การอธิบายสถานการณ์ที่เป็นปัญหาทางจรรยาบรรณซึ่งพนักงานคนหนึ่งอาจเผชิญให้ครบถ้วนทุกสถานการณ์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นทุกคนต้องใช้เวลาในการพิจารณาปัญหาทางจรรยาบรรณของสถานการณ์ที่น่าสงสัยทั้งหลาย โดยพึงระลึกเสมอว่าการตัดสินใจที่ผิดหลักจรรยาบรรณอาจทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดอาชญากรรมได้

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานพร้อมให้ความช่วยเหลือในปัญหาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ อย่างไรก็ตาม ในหลายๆ กรณีนั้นพนักงานจะต้องใช้มาตรฐานทางจรรยาบรรณของตนเองในการตัดสินปัญหา โดยให้ตั้งคำถามดังต่อไปนี้

 • การกระทำนั้นถูกกฎหมายหรือไม่
 • การกระทำนั้นมีผลต่อเสถียรภาพทางการเงิน ชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของผู้ใดหรือไม่
 • การกระทำนั้นสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนหรือไม่
 • การกระทำนั้นจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนหรือไม่
 • การกระทำนั้นจะทำให้เราสูญเสียลูกค้าหรือไม่ ถ้าลูกค้ารับรู้ถึงการกระทำนั้น
 • การกระทำนั้นจะถือเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วไปของภาคธุรกิจหรือของสังคมต่อไปหรือไม่
 • เราจะรู้สึกอับอายหรือไม่ถ้าผู้จัดการ เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ครอบครัว หรือเพื่อนๆ รู้ในรายละเอียดต่างๆ ของการกระทำนั้นทั้งหมด หรือหนังสือพิมพ์ได้ตีพิมพ์รายละเอียดต่างๆ นั้น
 • การกระทำนั้นอาจถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือดูเหมือนจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ เราจะรู้สึกอย่างไรถ้าผู้จัดการ เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติเช่นเดียวกัน
 • การกระทำหรือการดำเนินการที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นเป็นการกระทำหรือการดำเนินการที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ เรากำลังยอมผ่อนปรนระดับหลักจรรยาบรรณของตนเองในทางใดทางหนึ่งหรือไม่

กลุ่มธุรกิจตลาดทุนหวังว่าพนักงานทุกคนจะยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรรยาบรรณขั้นสูงสุดและใช้วิจารณญาณที่ถูกต้องในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน